Технически и енергийни паспорти на сгради и обследване

„Мактер Консулт” ЕООД извършва техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура.

Паспортът включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация и всички извършени строителни и монтажни работи, както и предписания за необходими ремонти.

Законът за устройство на територията гласи, че след изтичането на сроковете имотите в сгради без паспорт няма да могат да бъдат продавани или давани под наем. За всички нови сгради, които са получили разрешение за строеж след 1 януари 2007 г., техническият паспорт е задължителен - те не могат да бъдат въведени в експлоатация без документа.

Крайният срок за предоставяне на техническия паспорт съгласно §2, ал.2 от Наредба 5 за техническите паспорти от 28.06.2006 г. – както следва:

1. за сгради първа категория – до 31 декември 2008 г. (жилищни сгради паметник на културата със световно или национално значение);

2. за сгради втора категория – до 31 декември 2010 г. (жилищни сгради паметник на културата с местно значение);

3. за сгради трета категория – до 31 декември 2012 г. (жилищни сгради с високо застрояване – над 5 етажа или над 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива);

4. за сгради четвърта категория – до 31 декември 2014 г. (жилищни сгради със средно застрояване – от 3 до 5 етажа или от 10 до 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива);

5. за сгради пета категория – до 31 декември 2016 г. (жилищни сгради с ниско застрояване – до 3 етажа или до 10 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива)

В Закона за управление на етажната собственост пише още, че мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти.

В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт, общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения за изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определя и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.

Трябва да се отбележи и факта, че ако не бъде направен технически паспорт на сградите в регламентираните от закона срокове, кметът на общината е длъжен да разпореди изработването му, за сметка на собствениците на сградата.