Възможност за финансиране по проект “Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.2-01/2011