Енергийно обновяване на българските домове

"Мактер Консулт" ЕООД е партньор в Дружество по Закона за задълженията и договорите "Супермакт", на което Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България възложи с договор РД – 82-29-143, подписан на 16.07.2012г. консултантските услуги за Проектен мениджър по проект “Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.2-01/2011 “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по обособена позиция № 4 “Избор на проектен мениджър за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник и Петрич”.